Browse Items

Mug shot of prisoner Genrikh Kazimirovich Pozharskii.